องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566
แบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ปี 2566


camera_alt ภาพกิจกรรม
แบบประเมิน ITA 2567 [6 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ได้เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 - และ เดือนมกราคม - กันยายน 2567 โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรายใหม่... [17 ตุลาคม 2566]
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [25 กันยายน 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับเเละการเสียสิทธิของผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [25 กรกฎาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายมาหะมะ ลาเต๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 095-1610520
นายมาหะมะ ลาเต๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 095-1610520
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ผู้บริหารองค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 149
เดือนนี้4,117
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)27,747
ทั้งหมด 182,939


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ