องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การรักษาวินัยพนังานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหส่วนตำบลโคกสะตอ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ)
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 081-0926735
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ)
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 081-0926735
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต