องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 50
account_box สมาชิกสภา
(นายรอมลี ดือเร๊ะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 065-6350419
(นายรอมลี ดือเร๊ะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 065-6350419
(นายดอเล๊าะ เจ๊ะบู)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 086-2861052
(นายดอเล๊าะ เจ๊ะบู)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 086-2861052
(นายมะอีซอ ฮูลูคาเร็ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 1
โทร : 084-7497870
(นายมะอีซอ ฮูลูคาเร็ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 1

โทร : 084-7497870
(นายมะแอ แวนิ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 1
โทร : 080-7142044
(นายมะแอ แวนิ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 1

โทร : 080-7142044
(นางสาวยาวารีเย๊าะ เจ๊ะแนะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 2
โทร : 080-7035663
(นางสาวยาวารีเย๊าะ เจ๊ะแนะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 2

โทร : 080-7035663
(นายเด๊ะแว เปาะกาเดร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 2
โทร : 088-4880084
(นายเด๊ะแว เปาะกาเดร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 2

โทร : 088-4880084
(นายบรอเฮง มะเซะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 3
โทร : 084-7805369
(นายบรอเฮง มะเซะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 3

โทร : 084-7805369
(นายมูหามัด สุหลง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 4
โทร : 086-2903934
(นายมูหามัด สุหลง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 4

โทร : 086-2903934
(นายเจ๊ะหะมะ สาและ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 4
โทร : 095-7614011
(นายเจ๊ะหะมะ สาและ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 4

โทร : 095-7614011
(นายยาการียา หะยีอาบู)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 5
โทร : 081-0922252
(นายยาการียา หะยีอาบู)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 5

โทร : 081-0922252
(นายคอซารี เจะและ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 6
โทร : 085-7996273
(นายคอซารี เจะและ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 6

โทร : 085-7996273
(นายอับดุลลาซิ แลแร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 6
โทร : 084-3132547
(นายอับดุลลาซิ แลแร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 6

โทร : 084-3132547
(นายอายุ สามะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 7
โทร : 088-3929850
(นายอายุ สามะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 7

โทร : 088-3929850
(นายเพาซี ดาโอะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 8
โทร : 063-0854260
(นายเพาซี ดาโอะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 8

โทร : 063-0854260
(นายฮัสบุลเลาะ สะมะแอ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 8
โทร : 093-6525671
(นายฮัสบุลเลาะ สะมะแอ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 8

โทร : 093-6525671
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ)
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 081-0926735
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ)
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 081-0926735
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต