messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
call ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล อบต.โคกสะตอ ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผุ้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 ช่องที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-530874 ช่องที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : Khosator@gmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : อบต.โคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.obtkoksator.go.th