ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 16 คน )
เพศ
ชาย
84.62%
หญิง
15.38%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
69.23%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
15.38%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
15.38%
อื่นๆ
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
33.33%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
25.00%
พอใจน้อย
25.00%
พอใจน้อยที่สุด
25.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
25.00%
พอใจน้อยที่สุด
25.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
40.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
0.00%
พอใจมาก
40.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
40.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
12.50%
ปานกลาง
25.00%
พอใจน้อย
25.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ