ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกเปตอง) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง