ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔) จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง