ชื่อเรื่อง : เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 67 เริ่ม ต.ค.-พ.ย. และ ม.ค.-ก.ย.66
รายละเอียด : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 (เกิดก่อน 2 ก.ย.2507) รวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่อปท. แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน สามารถยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ต่ออปท.ตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ โดยเปิดรับลงทะเบียน 2 ช่วง ช่วงแรกตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย. และช่วงที่สองตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย.66 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
ชื่อไฟล์ : eKQ3KrGWed25520.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : elQ4e5GWed25541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้