องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874บริการข้อมูล
thumb_up facebook
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น นายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ มอบหมายให้ นายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ คณะผู้บริหาร นายอิศรา มณีโสะ ปลัด อบต.โคกสะตอ สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.โคกสะตอ ร่วมกับ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน ผู้นำฝ่ายปกครอง กองร้อยทหารพรานที่ 4609 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสองข้างทาง ทางเข้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ ม.8 ตำบลโคกสะตอ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะตอ มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทาง พร้อมนี้ นายรออาลี สาเม๊าะ ได้มอบเจลล้างมือให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หมู่ 8 ตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อควบคุม ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) และเตรียมความในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103